Center for dynamic / 中心动态

对外经济贸易大学

中国国际品牌战略研究中心

联 系 电 话:010-52591241、13810091937

地          址:北京市朝阳区惠新东街10号

                   对外经济贸易大学求真楼434房间

                   第二办公区

地          址:北京市丰台区南四环西路186号

                    汉威国际广场二区3号楼5M层